Privacyverklaring

 

Fabrikanten van Machines en Installaties voor de Bouwindustrie

PRIVACYVERKLARING

De Vereniging van Fabrikanten van Machines en Installaties voor de Bouwindustrie (hierna te noemen FMIB) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. FMIB verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening.

FMIB verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als FMIB bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt FMIB van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

FMIB draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.

FMIB verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. FMIB handelt binnen de kaders van de wet.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De Vereniging van Fabrikanten van Machines en Installaties voor de Bouwindustrie (FMIB) gevestigd te Zoetermeer aan de Zilverstraat 69 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Privacy officer

FMIB heeft gekozen om geen Functionaris van Gegevensbescherming te benoemen maar heeft een privacy officer benoemd. Deze functie wordt vervuld door de heer P. Hecker, en is te bereiken via T 088-400 84 58 of via de mail fmib@fme.nl.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

 

Gegevens verzameld bij anderen?

FMIB verzamelt geen gegevens bij derde partijen.

De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adres

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Functie

– Bedrijf

– Overige Persoonsgegevens die je via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit of een vraag aan het FMIB-secretariaat hetzij via mail, de website of telefonisch.

 

Waarom hebben wij gegevens nodig?

FMIB verwerkt persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

– Lidmaatschapszaken

– Verzenden van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen

– Gebruikmaking van dienstverlening FMIB

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

FMIB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

 

Delen we de gegevens met andere partijen?

FMIB verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we je gegevens?

FMIB gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt uw gegevens alleen als u er toestemming voor heeft gegeven, hetgeen nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst.

 

Welke rechten heeft u?

FMIB vindt het belangrijk dat u de rechten – die u volgens de wet heeft – goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via fmib@fme.nl contact op te nemen met ons. FMIB zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

  • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.
  • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
  • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

 

Beveiliging

FMIB neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste opbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indrukt heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via fmib@fme.nl.

 

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

FMIB vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons